Pentru doritorii de a-și continua studiile în Școala Profesională nr.4

Condiții de admitere

Termen de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în sesiunea 2021:

 • 12 iulie – 07 august 2021, anunțarea rezultatelor până la 09 august 2021;
 • 10 august – 21 august 2021, concurs repetat pentru locurile neacoperite, anunțarea rezultatelor până la 23 august 2021.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, trebuie să prezentați următoarele acte:

 1. Actul de studii în original
 2. Certificatul medical (forma 086-U sau 086-E), eliberat în anul admiterii de circumscripția medicală respectivă, care confirmă că persoana vizată corespunde exigențelor medicale pentru studii la programul de formare profesională solicitat
 3. Certificat de naștere/buletinul de identitate (în original și copie)
 4. 6 fotografii color (3x4 cm)
 5. Documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore
 6. Certificat despre componența familiei, eliberat de organele abilitate
 7. Copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie prezintă un certificat eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală
 8. Certificat (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenții Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl
 9. Confirmarea apartenenței la familii de romi
 10. Extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii)

Tâmplar universal

Tâmplarul se ocupă cu prelucrarea lemnului, cu confecționarea, asamblarea, montarea diferitor produse din lemn: a mobilei de diferite tipuri, uși, ferestre, balustrade și alte obiecte de interior confecționate din lemn. El se mai ocupă cu reparația acestor obiecte, instalarea lacătelor, a mânerelor, balamalelor de la uși, ferestre și articole de mobilă.

Meseria de tâmplar e solicitată la întreprinderile de prelucrare a lemnului, fabrici de producere a mobilei, în construcții, în organizații ce se ocupă cu reparațiile caselor, apartamentelor și oficiilor.

Tâmplar, mobilă

Tâmplarul mobilier spre deosebire de tâmplarul universal se specializează îndeosebi în domeniul producerii mobilei deci se ocupă cu confecționarea, asamblarea, montarea mobilei de diferite tipuri și cu reparația, instalarea lacătelor, a mânerelor, balamalelor de la articole de mobilă.

Meseria de tâmplar, mobilă e solicitată la întreprinderile de producere a mobilei, în organizații ce se ocupă cu reparațiile, apartamentelor și oficiilor.

Sculptor în lemn

Sculptorul în lemn îndeplinește în mod manual operațiuni de sculptare cu grade diferite de complexitate a diferitor obiecte: sculpturi, jucării, panouri decorative, cutiuțe incrustate etc. La sfârșit el se ocupă și de finisarea produselor date.

Sculptorul în lemn poate să-și desfășoare activitatea la întreprinderi ce activează în domeniul prelucrării artistice a lemnului, întreprinderi ce se ocupă cu lucrări de artizanat, în organizații ce se ocupă cu confecționarea mobilei și de asemenea poate să se ocupe cu activitatea individuală.

Planul de admitere în anul 2021

Termen de învățământ 2,3 ani

 • Tâmplar universal
 • Confecționer obiecte de artă din lemn - Sculptor în lemn
 • Operator introducere, validare și prelucrare date - Operator pentru suport tehnic la calculatoare
 • Tâmplar mobilă – Finisor articole din lemn
 • Tâmplar mobilă – Tapetar mobilă
 • Tâmplar universal – Operator la mașinile de prelucrat lemn

Finisor articole din lemn

Finisorul se ocupă cu prelucrarea articolelor din lemn (înlăturarea rășinii, înălbirea lemnului). Pregătește suprafețele înainte de lăcuire, execută acoperirea suprafețelor cu lac, bronz, folosind diferite metode în mod manual și prin folosirea diferitor utilaje. El se ocupă cu nivelarea peliculei de lac de pe suprafața lemnului și uscarea suprafețelor în diferite instalații. Acest muncitor efectuează șlefuirea uscată și umedă a suprafețelor lăcuite. Realizează finisarea artistică aplicând un anumit fundal, folosind aerograful, șabloane fotografice și în mod manual. Aplică pe suprafața lemnului ceară, coloranți, grunduri, chituri folosind diferite metode și procedee. Înlătură defectele finisării, repară suprafețele lustruite ale articolelor și ale mobilei. Reglează utilajul folosit pentru operațiunile enumerate mai sus.

Meseria de finisor e solicitată la întreprinderile de prelucrare a lemnului, fabrici de producere a mobilei, în organizații ce se ocupă cu reparațiile caselor, apartamentelor și oficiilor.

Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor

Operatorii pentru suportul tehnic al calculatoarelor realizează verificarea funcționării calculatoarelor și a dispozitivelor periferice, utilizate pentru înregistrarea, păstrarea și transmiterea informației, digitalizarea imprimarea ei. Ei se ocupă cu exploatarea calculatoarelor și cu verificarea funcționalității lor, cu organizarea și mărirea eficienții îndeplinirii anumitor lucrări la calculatoare, pregătirea de lucru a calculatoarelor și a dispozitivelor periferice, cu deservirea și reparația simplă a calculatoarelor și a dispozitivelor periferice, cu testarea, profilaxia și reglajul dispozitivelor date. Operatorul dat duce evidența reparațiilor efectuate și a defectelor stabilite în registre.