Date generale despre școală

Despre școală

Istorie

,,Unde o școală se ivește, pământul se îmbogățește”

(Proverb popular)

Una din ramurile importante ale economiei Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești era industria prelucrării lemnului. Dar, la acel moment, republica ducea lipsă de muncitori calificați în domeniul tehnologiei prelucrării lemnului. De aceea, prin anii 70 ai secolului trecut, Ministrul Industriei Prelucrării Lemnului, Terehov Boris Pavlovici, ia decizia să construiască din bugetul celor 13 întreprinderi producătoare de mobilă și al fabricii de suvenire o școală profesională.

Astfel, prin Ordinul Comitetului de Stat al Sovietului Miniștrilor R.S.S. Moldovenești din 11 iunie 1974 cu Nr. 113/127 la 01 iunie 1974 se deschide Școala Tehnică Profesională Orășenească Nr.1 (ȘPO nr.1), și este numit în funcția de director Tumkin Evgenii Filipovici.

Construcția școlii a fost încredințată Combinatului de Mobilă „Codru”. La 1 septembrie 1974 are loc prima admitere a 250 elevi la meseriile de: tâmplar, furniruitor elemente pentru mobilă, operator la mașini de prelucrare mecanică a lemnului, sculptor în lemn.

Studiile aveau loc într-un singur bloc – căminul Nr.1 – unde se aflau și cabinetele de studii, și cabinetele administrative. Blocul de studii și atelierul didactic se aflau în stadiu de construcție.

În anul 1975 este finisată construcția blocului de studii cu capacitatea – 400 de elevi. Din 1975 până în 1979 sunt proiectate și amenajate 18 cabinete de instruire teoretică. În anul 1987 numărul întreprinderilor cu care colaborează școala atinge cifra de 40. La aceste întreprinderi elevii își desfășoară practica de proiect.

În timpul instruirii practice, în această perioadă au fost executate lucrări de proiectare, confecționare a mobilierului și amenajarea interiorului Universității Pedagogice „Ion Creangă”, al Universității Tehnice a Moldovei și a altor instituții. Este amenajată cu lucrările elevilor noștri „Poienița din povești”, din Valea Trandafirilor, sectorul Botanica.

În anul 1997, în urma reformei din învățământ, școala Profesională nr. 63 este reorganizată în Școala Polivalentă nr. 4.

Din 2004, corpul didactic a lucrat intens la elaborarea standardelor și curriculum-ului la profesiunile: „Tâmplar FPL”, „Executor produse din aluminiu și mase plastice”, „Tâmplar universal” ținând cont de cerințele și exigențele pieței muncii în asigurarea cu cadre de muncitori calificați și la implementarea tehnicii și tehnologiilor avansate.

Succese

În anul 1979, școlii îi este conferit titlul „Cea mai bună școală profesională în domeniul tehnologia prelucrării lemnului din URSS”.

În anii 1979-1984, elevii școlii sunt menționați cu 3 medalii de aur și 40 diplome de eminență. Lucrările grupelor de sculptori se prezintă la expozițiile din Ungaria, Guineea Bissau unde au avut un succes deosebit.

Colectivul școlii participă activ în viața orașului și a republicii nu numai la expoziții dar și la proiectarea, executarea și amenajarea obiectelor de menire socială, ca oficiul stării civile a sectorului Botanica și Centru, interiorului Universității Pedagogice „Ion Creangă”, al Universității Tehnice a Moldovei și a altor instituții. Este amenajată cu lucrările elevilor noștri „Poienița din povești”, din Valea Trandafirilor, sectorul Botanica.

Anul 1982 – școala din nou este numită „Cea mai bună școală profesională specializată în pregătirea muncitorilor ce activează în domeniul prelucrării lemnului și mobilei din URSS”.

În anul 1987, la expoziția unională la Moscova lucrarea sculptată de elevi a fost menționată cu medalie de bronz, iar elevilor grupei 7 Bouroș, Vieru, Ursu li s-a decernat medalia „Tânărul participant la expoziția unională”.

Pe parcursul a mai multor ani școala are legături de parteneriat cu Camera de Comerț, colaborează cu Organizația Senior Experten Service (SES) din Germania, PUM Olanda, ca rezultat școala este vizitată de experți în domeniu pentru o colaborare și schimb de experiență la profesiunea „Executor produse din aluminiu și mase plastice”.

Totodată, colaborăm cu un șir de agenți economici la capitolul utilizării tehnologiilor avansate în domeniul „Tehnologia prelucrării lemnului”.

Majoritatea elevilor își desfășoară instruirea practică la întreprinderile de ramură din țară, la care rămân să activeze și după absolvire.

În școală funcționează cinci clase de calculatoare. Sălile de studii au fost înzestrate cu câte un calculator pentru a eficientiza procesul de studii, a prezenta elevilor materiale video și audio accesibile, în scopul înțelegerii mai bune a materiei studiate.

Pe parcursul activității școlii au fost pregătiți circa 9000 specialiști, din care – 3 mii au absolvit instituții de învățământ superior din republică și de peste hotarele ei.

La momentul dat au absolvit școala peste 9000 de elevi.

Buget și finanțe

nimic de afișat

Noutăți

Ziua Drapelului de Stat

Tradițional, la data de 27 aprilie marcăm Ziua Drapelului de Stat – simbol de importanță majoră pentru poporul republicii. Tricolorul ne reprezintă deja al 26-lea an consecutiv, simbolizând trecutul, prezentul și viitorul statului, reflectă principiile lui democratice, egalitatea în drepturi, prietenia, solidaritatea, de asemenea însumează toate aspirațiile cetățenilor spre un trai cât mai bun și o viață cât mai liniștită în țara noastră – Republica Moldova.

Cu acest prilej, în cadrul școlii s-a desfăşurat careul solemn și Marșul Tricolorului, format din baloane albastre, galbene și roșii. Elevii școlii au onorat Ziua Drapelului de Stat, istoricul și semnificația lui printr-o suită de cântece patriotice și poezii.

Cu acest prilej elevele Cristina Movileanu, Cristina Mursa, Valeria Stici au recitat poeziile „Tricolorul”, „Cinstitul Tricolor”, „Iubite Tricolor” apoi au fost interpretate piesele muzicale „Basarabie frumoasă”, „Trei culori”, „Moldova” de către Dumitru Brînză, Vasile Guțu și Gabriel Acriş.

La final, elevii școlii au organizat un flashmob, exprimându-și dorința de a purta mereu în suflet Drapelul Republicii Moldova și ca această zi de sărbătoare să ne facă pe toți mai solidari în respectarea valorilor noastre comune: interesul național, libertatea, egalitatea, colaborarea reciprocă și pacea.

Galerie foto

Tâmplăria - o profesie care se învață

Informații publice

Acte normative

Posturi vacante

Școala Profesională nr.4, mun. Chișinău, str. Muncești 790, anunță faptul că în cadrul instituției este vacantă funcția de director adjunct pentru instruire și producere. Pentru ocuparea acestei funcții se organizează un concurs în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de conducere, aprobat de ME, ordinul nr.673 din 09.07.2015.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • dețin cetățenia Republicii Moldova;
 • au studii superioare universitare;
 • au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și deține grad didactic;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunosc limba română;
 • nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct al instituției de învățământ depun personal sau prin reprezentant, prin poștă sau prin e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 • a) cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae de model Europass;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 022-24-94-55, de luni pînă vineri, între orele 9.00-16.00.

Se prelungește termenul de depunere a actelor pînă la 09.02.2018, la adresa: sos. Muncești 790, anticamera.